Lob van Gennep - Limburg

Opdrachtgever Waterschap Limburg

Om de waterveiligheid van Nederland te waarborgen, versterken we dijken en behouden we ruimte voor de rivieren. Dit is nodig om nu en in de toekomst veilig te blijven wonen, werken en recreëren in de best beveiligde delta ter wereld. 

Foto: Sjaak Punt

In Noordelijk Limburg werkt Waterschap Limburg samen met haar regiopartners aan het verbeteren van zowel de hoogwaterbescherming, als de waterbergende werking in het gebied en aan het versterken van de ruimtelijke kwaliteit in de regio. Project Lob van Gennep (www.lobvangennep.nl) is onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma en maakt deel uit van Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT). Daarmee is het een gezamenlijk project van het Rijk (Rijkswaterstaat en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat), provincies Limburg, Noord-Brabant en Gelderland, waterschappen Limburg, Aa en Maas, gemeenten Gennep en Mook en Middelaar.

De opgave betreft het versterken van een dijktraject van 16 kilometer lang, zodanig dat deze dijk weer voldoet aan de wettelijke veiligheidsnorm en de waterkering het gebied beschermt tegen hoogwater. De (hoofdzakelijk groene) keringen dragen bij zeer extreem hoogwater ook bij aan een waterstandsverlaging stroomafwaarts. Het gebied heeft een grote landschappelijke aantrekkingskracht en belangrijke natuurwaarden die hun aantrekkingskracht hebben op recreatie en toerisme. Het project verbindt de waterveiligheidsopgave aan het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteiten in het gebied in en rondom Gennep en Mook en Middelaar.

Lob Gennep 2

Foto: Sjaak Punt

Lob Gennep 9

Foto: Vincent van den Hoogen

Lob Gennep 7

Foto: Vincent van den Hoogen

Bijdrage Praeceptum

Op verzoek van Waterschap Limburg is Praeceptum sinds de start in 2019 met een team van projectbeheersers en de Manager projectbeheersing betrokken bij dit complexe infra-project. In de Verkenningsfase heeft Praeceptum samen met het IPM-team de integrale beheersing voor dit project georganiseerd. Tevens zijn governance-structuren uitgewerkt en zijn rapportage- en verantwoordingscycli naar de Stuurgroep Lob van Gennep ingeregeld. Ook zijn de financieringen en projectbijdragen vanuit de 8 overheidspartijen onderbouwd en tijdig geregeld en verkregen.

Praeceptum verzorgt voor Project Lob van Gennep de algehele bedrijfsvoering, daarmee is succesvol bijgedragen aan het verkrijgen van tijdige besluiten door betrokken bestuurders. De Verkenningsfase is conform doelstellingen, op tijd en ruim binnen budget afgerond. Na een zorgvuldig doorlopen Gate-Review traject, resulterend in unaniem positief eindoordeel, heeft de minister zijn voorkeursbeslissing genomen. Begin 2022 is daarmee gestart met de Planuitwerkingsfase van dit project. Praeceptum levert ook in deze fase met veel enthousiasme en ervaring een waardevolle bijdrage aan het realiseren van de projectdoelstellingen.

Foto: Vincent van den Hoogen

Benieuwd naar meer van onze projecten?

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten