Lob Gennep 8


Vincent van den Hoogen

Lob Gennep 10


Vincent van den Hoogen

Aanpak

Praeceptum onderstreept het belang van Integrale Beheersing (IB is een veelgebruikte term voor Ingenieursbureau in onze sector) van projecten. Sectoren zoals infrastructuur, de bouw en vastgoed hebben te maken met maatschappelijke thema’s. Integrale Beheersing ondersteunt bij veranderingen, zoekt naar oplossingen en geeft een efficiënte sturing aan projecten. Door het toepassen van Integrale Beheersing ontstaan daardoor gecontroleerde, voorspelbare projecten en sluit het resultaat beter aan bij de behoefte van de klant. Praeceptum begint met het doel, want zonder duidelijk doel is er geen duidelijke focus.

Maak het doel voor de organisatie, programma of afdeling helder en bedenk ook wanneer het

doel is behaald. Wij onderstrepen het feit dat een doel realistisch moet zijn en bij de organisatie moet passen. Voorspellen is een belangrijk onderdeel van IB wat uiteindelijk zorgt voor concrete informatie waar op gestuurd wordt. Integrale beheersing is vooral een functie die essentieel is voor het bereiken van projectresultaten: het leveren van resultaten en voordelen op het gebied van kosten, prestaties en tijd. Afwijkingen worden tijdig geïdentificeerd en gecorrigeerd voor het behalen van de doelstellingen.

Stappenplan Integrale Beheersing

Praeceptum staat voor Integrale Beheersing en heeft een stappenplan ontwikkeld waarmee organisaties ondersteund worden bij de beheersing van projecten. Dit stappenplan is gefundeerd op theoretische modellen. We kijken naar de doelstellingen en gekozen strategie, de interne organisatie, externe markt en stakeholders. Alleen deze integrale aanpak geeft zicht op verbeteringen. De Praeceptum Beoordelingsmatrix brengt niet alleen de relevante factoren voor het falen in beeld, maar ook de samenhang tussen deze factoren. 

Een mooie manier om de doelstellingen voor een organisatie, programma of project helder neer te zetten is het Business Model Canvas (BMC). In korte tijd ontstaat een compleet beeld van de doelen van de organisatie, het programma of project, inclusief toegevoegde waarde. Dat betekent een integraal beeld waarbij gestuurd wordt op de aspecten tijd, geld, kwaliteit, informatie en de risico’s en kansen. Wij refereren ook wel op de aansturing van een tijdige oplevering van een project binnen de financiële kaders, kwalitatieve richtlijnen en met de vooraf opgestelde beschikbare middelen. Kortom; alle activiteiten die invloed hebben op de projectbeheersing.

Finance

Finance/Geld

Projectbeheersing vormt de spil binnen complexe, infrastructurele projecten. Een optimale beheersing van de financiën staat centraal. Alle eisen aan financiële sturing zijn helder: raming, cashflow, prognose, indexatie en financiële risico's. Tijdens de uitvoering van het project is het van belang om tijdige en complete informatie te hebben over de kosten. Op deze manier weten we of de projectkosten gelijk lopen met de voortgang.

Risico's

Risico

Complexe projecten brengen meer externe en interne onzekerheden met zich mee. Integrale Beheersing wordt ingezet om de risico’s te beheersen en kosten te beperken. We brengen alle mogelijke risico’s in kaart vanuit zoveel mogelijk bronnen. Deze zijn duidelijk omschreven en geven weer waar ze betrekking op hebben. De risico's worden beheerst op basis van de waarde en beoordeling. Daaruit vloeien de juiste maatregelen.

Planning

Planning/Tijd

Voor de infrastructurele projecten van onze opdrachtgevers is overzicht en inzicht in het proces nodig. Planning is onderdeel van de projectbeheersing die terugkomt in elke fase van projectmanagement. We zorgen voor een accurate planning, het nauwkeurig monitoren en rapporteren van de werkzaamheden. Risico’s worden geïdentificeerd en gecorrigeerd om de planning weer op koers te krijgen. Zo sturen we op een succesvol project dat op tijd en binnen budget wordt afgerond.

Business intelligence

Business Intelligence voor projecten

Business Intelligence (BI) inzetten bij projecten helpt met processen analyseren en optimaliseren. Door data goed te monitoren wordt besluitvorming beter en goed onderbouwd. Zowel voor operationele en strategische beslissingen in projectmanagement. Alle informatie uit verschillende bronnen komt op één plek te staan voor het maken van analyses. Hiermee kunnen we verbanden leggen, trends zien en ontwikkelingen volgen. Zo zorgen we voor de optimalisatie van de informatievoorziening.

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten